Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Công văn số: 2514/SGDĐT-TCCB, ngày 13 tháng 10 năm 2021 V/v hướng dẫn hoàn thiện báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2020-2021 và triển khai báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2021-2022

Kính gửi:

 • Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
 • Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;

  Thực hiện Công văn số 4497/BGDĐT-CNTT ngày 06/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hoàn thiện báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2020-2021 và triển khai báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2021-2022; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GDĐT) yêu cầu các Trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc (gọi chung là các đơn vị) nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

 • Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở rà soát, kiểm tra, duyệt dữ liệu báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2020-2021, nếu cần điều chỉnh báo cáo hãy thực hiện chức năng Gửi yêu cầu mở khóa kèm lý do trên csdl ngành (nếu bị khóa) để được thực hiện báo cáo lại trước ngày 15/10/2021; tiếp tục thực hiện rà soát, kiểm tra, duyệt dữ liệu và thực hiện báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2021-2022, nộp báo cáo trên hệ thống csdl ngành lên cấp Sở GDĐT trước ngày 31/10/2021;
 • Các Phòng GDDT đôn đốc và thực hiện rà soát, kiểm tra, duyệt dữ liệu và thực hiện báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý và nộp báo cáo trên hệ thống csdl ngành lên cấp Sở  GDĐT trước ngày 31/10/2021;
 • Sở GDĐT sẽ thực hiện chức năng trả lại dữ liệu báo cáo kỳ đầu năm học 2021-2022 cho tất cả các đơn vị kể từ ngày công văn này có hiệu lực để rà soát, kiểm tra và thực hiện báo cáo lại theo thời gian trên; Đề nghị các Phòng GDĐT hiện chức năng trả lại dữ liệu báo cáo kỳ đầu năm học 2021-2022 cho tất cả các đơn vị trực thuộc Phòng GDĐT để rà soát, kiểm tra và thực hiện báo cáo lại theo thời gian trên;
 • Để đảm bảo chất lượng thông tin báo cáo thống kê, khắc phục một số tồn tại của các kỳ báo cáo thống kê trước, yêu cầu lưu ý:

  + Rà soát các thông tin thường thiếu hoặc chưa chính xác như trường học: có sử dụng máy tính, internet cho dạy học, có điện, có nguồn nước sạch, có nước uống,…; về học sinh: năm sinh, tình trạng lên lớp, lưu ban, bỏ học…; về đội ngũ: năm sinh, trình độ được đào tạo, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm,…

  + Kiểm tra, rà soát, đánh giá tính khớp đúng các chỉ tiêu theo mẫu biểu báo cáo thống kê trước khi nộp lên cấp trên (như các thông tin trường, quy mô học sinh, số học sinh đi học đúng tuổi, số học sinh lưu ban, bỏ học, số hiệu trưởng, số giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn trình độ đào tạo, thông tin phổ cập giáo dục của tỉnh/thành phố, các chỉ tiêu tỷ lệ theo từng cấp học, số liệu chi ngân sách nhà nước cho giáo dục,…).

  + Đối với học sinh của các địa phương khác đang học trên địa bàn theo công văn số 3508/BGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2021 của Bộ GDĐT về tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dich covid-19: tại cơ sở giáo dục tiếp nhận học sinh của các địa phương khác không thực hiện kê khai hồ sơ học sinh này trên Hệ thống CSDL ngành; tại địa phương và cơ sở giáo dục nơi học sinh có địa chỉ thường trú đã có thủ tục nhập học đầu năm học vẫn tiếp tục kê khai thông tin hồ sơ học sinh trên Hệ thống CSDL ngành.

  + Các đơn vị  làm sai quy trình sẽ dẫn đến số liệu sai, quy trình như sau:

  1. Sở trả Báo cáo về các đơn vị mình quản lí (Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở) bằng nút lệnh: Từ chối + lý do, sau đó các đơn vị trực thuộc nộp lại về Sở GDĐT sau khi hoàn thành rà soát dữ liệu;

  2. Các Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố trả lại báo cáo các trường MN, TH và THCS bằng nút lệnh Từ chối + lý do, sau đó các trường MN, TH, THCS nộp lại về Phòng GDĐT sau khi hoàn thành rà soát dữ liệu, Phòng GDĐT duyệt xong mới nộp lên Sở.

  3. Các đơn vị sau khi đã nộp báo cáo nếu cần phải điều chỉnh báo cáo trong thời gian quy định bắt buộc phải sử dụng bằng nút lệnh Gửi yêu cầu mở khóa + lý do yêu cầu được mở khóa lên cấp quản lý trực tiếp để được mở khóa cập nhật dữ liệu và thực hiện báo cáo lại.

  4. Nếu các cấp trên trả lại báo cáo về cấp dưới mà dùng nút lệnh Mở khóa mà không dùng nút lệnh Từ chối sẽ dẫn đến số liệu báo cáo sai.

 • Các đơn vị chưa báo cáo Mẫu 1 theo công văn 1965/SGDĐT-TCCB ngày 18/08/2021 đề nghị nộp danh sách về Sở GDĐT để phục vụ công tác quản lý trên hệ thống, các đơn vị đã báo cáo theo Mẫu 1 mà có thay đổi nhân sự cũng xin nộp lại danh sách mới. Hình thức bằng văn bản qua hệ thống Quản lý văn bản iDesk tại địa chỉ https://qlvb.sogddt.baria-vungtau.gov.vn/.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ đ/c Phạm Ngọc Triều - Chuyên viên TCCB - Điện thoại: 0979 747 939 - Email: pntrieu.sobrvt@moet.edu.vn.

Nhận được công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện theo quy định./.

Xem chi tiết: tại đây...

 Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Đ/c Khánh KHTC Sở (thực hiện);

- http://bariavungtau.edu.vn/;

- UBND huyện, thị xã, thành phố (theo dõi);

- Lưu VP, TCCB, trieupn.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu


1573 người đã bình chọn
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ...