Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Kế hoạch V/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý ở cơ quan Sở và đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, đợt 2 năm 2021 (Đính kèm thông báo)

KẾ HOẠCH

Tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cơ quan Sở và đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, đợt 2 năm 2021

Thực hiện Công văn số 7888/UBND-SNV ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quy chế số 03-QC/TU ngày 27/5/5021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp sở, phòng; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cơ quan Sở và đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, đợt 2 năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chọn lựa, trọng dụng những người có đức, có tài, có tư duy đổi mới để bố trí vào chức danh lãnh đạo, quản lý đồng thời lựa chọn cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ, có trình độ năng lực, kinh nghiệm để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển của tỉnh

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý.

- Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; tạo cơ hội công bằng và động lực để cán bộ phấn đấu, từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý ở tại Sở GDĐT và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

2. Yêu cầu

- Quán triệt và tuân thủ nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ công chức, viên chức.

- Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công bằng, công khai, khách quan, minh bạch; tăng cường giám sát của cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Nội dung thi tuyển phải phù hợp với vị trí việc làm của chức danh thi tuyển; Hội đồng thi tuyển, các Ban của Hội đồng thực hiện nghiêm các quy trình, quy định theo quy chế thi tuyển; đảm bảo tính chính xác, khách quan, dân chủ và bảo mật thông tin trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao

...

Xem chi tiết: Tại đây...

Thông báo số: 2421/TB-SGDDT, ngày 05 tháng 10 năm 2021  V/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý ở cơ quan Sở và đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, đợt 2 năm 2021: Xem chi tiết Tại đây...

1589 người đã bình chọn
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ...